Algemeen

De Sleutel Mechelen is een ambulant centrum, deskundig in het begeleiden van mensen die afhankelijk zijn van illegale middelen (in mogelijke combinatie met alcohol en/of medicatie).

Daarnaast willen wij ouders van druggebruikers die (nog) niet bij ons in begeleiding zijn, ondersteunen. Voor meer informatie zie ‘ouderinfogesprekken’.

Aanmelding

Het maken van een afspraak kan telefonisch, persoonlijk bij onze onthaalmedewerker of via het online aanmeldingsformulier. Bij aanmelding maken we gebruik van een korte vragenlijst waarbij onder andere de hulpvraag wordt bevraagd. We bekijken of we een afspraak kunnen geven in ons centrum of eerder dienen te verwijzen naar een externe partner.

Telefonische bereikbaar: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u tot 18u op telefoonnummer 015 20 09 64. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.

Intake en oriëntatie

We starten elk traject met het aanbieden van enkele verkennende gesprekken die ons in staat stellen een goed beeld te krijgen van de cliënt en zijn vraag. In de eerste plaats is er aandacht voor het vormen van een vertrouwensrelatie.

We hebben aandacht voor het traject dat reeds werd afgelegd. We proberen de huisarts en eventueel verwijzer zo maximaal mogelijk te betrekken door hen in kennis te stellen van de opstart van een traject. Dit doen we enkel met toestemming van de cliënt.  

Tijdens de oriëntatie bevragen we zeker de bredere omgeving van de cliënt om deze mogelijks later in het traject te betrekken.

Afhankelijk van de behoefte wordt in deze fase ook een consult met de arts gepland.

Alle cliënten die de kennismakingsgesprekken hebben doorlopen, worden besproken op het multidisciplinair teamoverleg om te bepalen of een voortzetting van een traject in ons centrum is aangewezen. Er is tijdens de bespreking extra aandacht voor suïcidaliteit en voor cliënten die ook ouder of voogd zijn.

De cliënten dienen bereid te zijn om met ons samen te werken aan het herstel of behoud van o.a. hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, familiale en sociale relaties, eigen kunnen en levenskeuzes. Indien nodig verwijzen we door naar een meer gepaste behandelvorm. Er wordt dan samen met de cliënt een doorverwijsbrief opgemaakt.

De opstart van een begeleiding

Cliënten komen in begeleiding nadat op het multidisciplinaire teamoverleg werd besloten dat verderzetting van een traject binnen ons centrum zinvol is. Aan de start van een begeleiding beslist de cliënt over de doelstellingen op het vlak van gebruik. De begeleider zal hem/haar daarin coachen. Anderzijds worden er (indien aangewezen) bijkomende doelstellingen geformuleerd op andere levensdomeinen die noodzakelijk zijn om tot herstel te komen. Zo zijn groei en verandering vaak nodig op het vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid, familiale en sociale relaties, eigen kunnen en levenskeuzes. De cliënt wordt hierbij telkens opgevolgd door de persoonlijke begeleider. Indien aangewezen wordt de arts betrokken.

Ouders, partners en andere belangrijke derden van cliënten worden, indien de cliënt hiermee instemt, betrokken bij de begeleiding.

De begeleiding wordt positief afgerond wanneer de doelstellingen van de cliënt bereikt zijn. Tijdens een begeleiding kan ook doorverwezen worden naar een meer gepaste behandelvorm op aanvoelen van begeleider en aangeven van de cliënt.

Kortdurende reflectie

Cliënten die veel aarzeling voelen voor een begeleiding maar zich wel willen engageren voor een aantal verkennende gesprekken, komen in aanmerking voor de module kortdurende reflectie.

Het uitgangspunt van de module is dat cliënt en begeleider samen in een beperkt aantal gesprekken reflecteren over het druggebruik van de cliënt en de gevolgen ervan op het leven. Het is de bedoeling dat de cliënt aan het einde van het proces een overwogen en beargumenteerde beslissing kan maken om verder te blijven gebruiken of toch een andere weg in te slaan met zijn gebruik.

Wanneer de aarzeling prominent aanwezig blijft/groeit kan de begeleider het thema “afronden” als gesprekthema aanbrengen. Samen wordt er gesproken over wat haalbaar en wenselijk is voor zowel cliënt als voor het centrum.

Ouderinfogesprekken

Wij willen ouders van druggebruikers die (nog) niet bij ons in begeleiding zijn, ondersteunen in het omgaan met druggebruikende familieleden. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken. Tijdens deze gesprekken is het belangrijk om onder meer in te zetten op het eigen welbevinden, het leren omgaan met verslavingsgedrag en het aanleren van copingstrategieën die het samenleven met een gebruiker gemakkelijker maken. Een goed informatie- en voorlichtingsaanbod helpt onzekerheid wegnemen. Het aanbieden van folders en brochures kunnen daar een eerste antwoord bieden.

GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen

Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten. In aanmerking komen vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken, probatieopschorting en –uitstel. Deze cliënten worden doorverwezen door het justitiehuis en betalen geen remgeld.

Spuitenruil

De Sleutel Mechelen heeft een spuitenruilaanbod in samenwerking met Free Clinic vzw. Dit heeft tot algemeen doel om de schade van injecterend druggebruik voor de gebruiker en de omgeving zo veel mogelijk te beperken. De kern van het programma is het verdelen van steriel injectiemateriaal en het op een veilige manier verzamelen en vernietigen van gebruikt materiaal. Spuitenruil werkt anoniem . Iedereen is welkom tijdens de openingsuren.

Kostprijs

De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit worden terugbetaald Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.95 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie. Bij verhoogde tegemoetkoming worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.

Praktisch

Adres Frederik de Merodestraat 20 , 2800 Mechelen
Telefoonnummer 015 20 09 64
Verantwoordelijke arts Dr Luigi Genevrois
e-mail [email protected]

LET OP : tussen 11u en 18u is het stadscentrum autoluw en is er een inrijverbod in de Frederik de Merodestraat ter hoogte van de kruising Sint-Jansstraat en Biest.

Openingsuren

  Maandag     9u30 tot 18u
  Dinsdag       9u30 tot 18u
  Woensdag   9u30 tot 18u
  Donderdag  9u30 tot  20u
  Vrijdag         GESLOTEN

Telefonische bereikbaarheid

  Maandag      13u tot 18u
  Dinsdag        13u tot 18u
  Woensdag    13u tot 18u
  Donderdag   13u tot 18u
  Vrijdag          GESLOTEN